Umowa Wirtualnego Biura


Umowa najmu

zawarta w Poznaniu, dnia {{order_date}} pomiędzy:

LINK Incubators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Juliusza Słowackiego 55/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000876421, NIP 7812016207, REGON 387811158 reprezentowana przez Wojciecha Ryglewicza, upoważnionego do zawierania tego typu umów w imieniu spółki – zwanego w dalszej części Umowy „Wynajmującym”,

a {{order_name}} z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Juliusza Słowackiego 55/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: {{order_krs}}, REGON: {{order_regon}}, NIP: {{order_nip}}, którą reprezentuje {{billing_first_name}} {{billing_last_name}} zwany w dalszej części Umowy „Najemcą”.

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań oraz prawo do prowadzenia działalności pod nazwą LINK Incubators Sp. z o.o. i udostępniania najemcom adresu: ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań do celów rejestracyjnych podmiotów gospodarczych.

 1. Wynajmujący zezwala Najemcy na używanie lokalu określonego w pkt 1 § 1, jako siedziby podmiotu gospodarczego Najemcy oraz zgadza się na używanie adresu wymienionego w pkt1 § 1, jako adresu prowadzonego podmiotu gospodarczego.

 2. Najemca przyjmuje do wiadomości, że lokal określony w pkt 1 § 1, jest użytkowany przez inne podmioty gospodarcze, mające podpisaną umowę najmu na zasadach wirtualnego biura oraz podmioty jak i osoby korzystające z biura coworkingowego.

 3. Najemca nie ma prawa do wprowadzania do lokalu wymienionego w pkt 1 § 1, żadnego wyposażenia lub personelu. Możliwość taka istnieje tylko w porozumieniu z Wynajmującym oraz podpisaniu odpowiedniego aneksu do niniejszej umowy.

 4. Najemca nie ma prawa do korzystania z lokalu w celach spotkań z kontrahentami bez uzgodnienia z Wynajmującym i ustalenia warunków takich spotkań.

 1. Najemcy nie przysługuje prawo podnajmu lokalu.

 2. Wyposażenie znajdujące się w lokalu, stanowi własność Wynajmującego i Najemca może z niego korzystać wyłącznie w porozumieniu z Wynajmującym, na zasadach obowiązujących w biurze coworkingowym.

 1. Najemca nie może przenieść praw do najmu lokalu na inną osobę prawną lub fizyczną.

§ 2

 1. Wynajmujący zapewnia w ramach niniejszej umowy, obsługę korespondencji Najemcy, polegającą na przechowywaniu dostarczonych przesyłek oraz informowaniu drogą mailową, na adres wskazany przez Najemcę, o odebranych przesyłkach. Szczegółowy cennik za usługi znajduje się na stronie www.link2incube.com w zakładce oferta.

 2. Najemca udziela Wynajmującemu pełnomocnictwa do odbierania przesyłek i korespondencji. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania umowy najmu.

 3. Najemca zobowiązuje się złożyć w Urzędzie Pocztowym pełnomocnictwo pocztowe, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

 4. Najemca zobowiązuje się do pokrywania kosztów przesyłek zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie internetowej www.link2incube.com.

 5. Przesyłki mogą być otwierane i skanowane wyłącznie na pisemne żądanie Najemcy. Opłata za skanowanie zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie internetowej www.link2incube.com.

 6. Wynajmujący zobowiązuje się do traktowania korespondencji i dokumentacji Najemcy, jako poufnych.

 7. Kod Google Maps przedsiębiorstwa Najemcy, pozostaje do wyłącznej dyspozycji Wynajmującego. Wynajmujący zobowiązuje się do publikowania, bez dodatkowych opłat treści Najemcy w Google Maps, w okresie trwania umowy. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy, Wynajmujący usunie treść dotyczącą przedsiębiorstwa Najemcy z Google Maps.

 8. Wszelkie informacje na temat Najemcy, uzyskane przez Wynajmującego będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, bez wyraźnego, pisemnego upoważnienia Wynajmującego.

§ 3

 1. Najemca wybiera zakres usług i warunków zdefiniowany pod pakietem zgodnym z zamówieniem podsumowanym w końcu umowy – szczegóły pakietu określone są na stronie internetowej: www.link2incube.com.

 2. Strony ustalają miesięczny lub roczny (w zależności od wybranego pakietu) czynsz za wynajem na kwotę {{order_subtotal}} + VAT ({{order_tax}}).

 3. Najemca dokonuje płatności za czynsz na podstawie otrzymanej drogą elektroniczną faktury VAT z tygodniowym terminem płatności.

 4. Dodatkowe zobowiązania Najemcy, wynikające np. z kosztów obsługi korespondencji lub innych usług wykonanych na zlecenie Najemcy, będą płatne przez Najemcę w kolejnym miesiącu.

§ 4

 1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie działa na koniec następnego miesiąca.

 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić drogą mailową.

 4. W przypadku opóźnienia w płatności wynoszącego ponad 21 dni, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 5. Po rozwiązaniu Umowy, Wynajmujący ma prawo do poinformowania właściwego Urzędu Skarbowego i Sądu Gospodarczego lub CEIDG o braku praw Najemcy do prowadzenia działalności pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.

§ 5

 1. Strony są zobligowane, dla realizacji celów określonych w niniejszej umowie, aktualizować wszelkie informacje, dotyczące zmiany adresów korespondencyjnych, mailowych, numerów telefonów kontaktowych – przekazywać je w formie pisemnej, bądź korespondencji elektronicznej.

§ 6

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy.

 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Wojciech Ryglewicz
Signed On: 1 June 2023


Signature Certificate
Document name: Umowa Wirtualnego Biura
lock iconUnique Document ID: 80df0e2fe33f765aca6f7bffbe3d7156fcb67878
TimestampAudit
15 February 2023 12:19 CESTUmowa Wirtualnego Biura Uploaded by Wojciech Ryglewicz - wojtek.ryglewicz@gmail.com IP 156.67.89.92